Vår historie

Når menigheten feirer sitt 125 års jubileum, betyr det at starten skjedde i 1887. Om 125 år er lang tid, kan det vel være delte meninger om. Mange menigheter er yngre, men sett med historikerens blikk er dette bare som et øyeblikk å regne. Bakgrunnen for menighetsdannelsen var at Brynesteinsbedriften i Kragerø blei flytta til Porsgrunn på grunn av en brann, og mange av arbeiderne fulgte med hit. Blant dem var det mange som hørte til Frikirken i Kragerø.


Kittil Evensen, som kom fra Risør og som hadde vært eldste i Kragerø, blei bestyrer for "Den norske Bryne og Slibestensfabrik" (1883), seinere Norønna fabrikker. Han var både en flink fagmann og en from kristen. Han begynte alltid arbeidsdagen med en kort andakt og en salme. Ikke rart at han fikk tilnavnet «Steinpresten».

Brynesteinsarbeiderne dannet etter hvert egen menighet i Porsgrund med K. Evensen som eldste og Salve Terkelsen (oldefar til Rolf Terkelsen og Jan Lindvig) som diakon. Protokollen for møtet 23. oktober 1887 har som sak menighetsdannelse og nytt forsamlingslokale. «Broder Evensen derigerede Mødet og fremsatte sine tanker desangaaende, idet han fandt det nødvendig nu strax at faa ordne sig som egen Menighed førend det nye Hus blev ferdig», står det skrevet. Det blei en lang diskusjon om størrelse, pris og lån. Referatet slutter slik: "Man trode ikke at burde lade dets kostende overstige 3000 Kroner.» ( Tidligere hadde møter og samlinger vært i "Floodesalen" i Vestregate.)

I november 1887 fikk menigheten overta en tomt fra den nye fabrikken ( br.nr.51) for å bygge "Betel",  og en byggekomite ble valgt. Allerede i april året etter ble lokalet til Den Lutherske Frimenighed, Porsgrund, vigslet. Under innvielsen «vaier et smukt Betelflag». Etter åpningssalme og bønn deltok flere tilreisende menighetsforstandere før Pastor Wettergren fra Arendal «holdt den egentlige Prædiken» ut fra 4.Mos. 19,8-9. Det var ny gudstjeneste kl. 15.00 og stor fest kl.18.00. Mange hilste den nye menigheten, og det "blev sunget mange deilige Salmevers og Sange" mellom hilsener og vitnesbyrd.

Herman Hundere ble kalt til forstander for den nye menigheten.

Kilde: Jan Lindvig fra jubileumsskriftet (125 år).

 

Velkommen hjem

Powered by Cornerstone